top of page

Informació Sanitària

Informació sanitària

La cursa complirà totes les mesures preventives contra el contagi per la Covid-19. En el

calaix de sortida es mantindrà la distància reglamentària entre corredors. Serà obligatori

portar posada la mascareta sempre i no es permetrà accedir al calaix d'espera i de

sortida sense ella, que es podrà retirar justament en el moment de traspassar la línia de

sortida. Una vegada començada la prova queda totalment prohibit llençar-la a terra, tant

al principi com al llarg de la cursa. A l'arribada haurà de tornar a posar-se la mascareta.

 

Normativa COVID-19

La crisi sanitària de la Covid-19 fa necessària l'adopció d'una sèrie de mesures per

complir els protocols marcats per les autoritats sanitàries. L'establiment i el compliment

de les mesures esmentades requereix una sèrie de compromisos i formes d'actuació per

part, fonamentalment, de l'organització i els participants. La lectura i acceptació del

present document és condició indispensable per participar en el present esdeveniment.

Com a participant en l'esdeveniment esportiu declara i manifesta:

  1.- Que és coneixedor/a de les mesures que prendrà l'organització, amb relació a la

presència i participació en la competició generada, a conseqüència de la crisi sanitària

causada per la propagació de la malaltia covid-19.

  2.- Que es compromet a complir les directrius o seguir les recomanacions, així com les

instruccions que siguin donades per les autoritats esportives o el personal

d'organització presents a la competició amb relació a les mesures per evitar contagis per

covid-19.

  3.- Que es compromet a no participar ni prendre part en l'esdeveniment en el cas que

pateixi símptomes que puguin ser compatibles amb el contagi de la covid-19. Això

resulta extensiu, igualment, als casos en què els símptomes fossin soferts per tercers amb qui la persona participant tingui o hagi tingut un contacte del qual, objectivament,

pogués derivar-se un contagi.

  4.- Que, en cas que tingui coneixement d'estar afectat pel virus de la covid-19,es

compromet a no anar a l'esdeveniment ni prendre-hi part (ni en les accions relacionades

amb la cursa, fira, recollida de dorsals, etcètera) en la mesura que les autoritats

sanitàries no manifestin que la participació no comporta un risc, o bé per a la seva

persona, o bé per a la resta de les persones assistents amb les quals hagi pogut tenir

contacte.

  5.- Que té el coneixement, accepta i assumeix que, en l'actual estat i context, hi ha un

objectiu risc de contagi de covid-19 amb les conseqüències que d'això es puguin derivar

per a la seva persona en termes de salut o problemes que, fins i tot, poden arribar a

ocasionar-li la mort.

  6.- Que accepta que l'organitzador de l'esdeveniment adopti les mesures que s'indiquen

al document (guia) que té publicat, a fi d'establir un escenari de seguretat raonable en

l'esdeveniment. En aquest sentit, es fa constar que el titular de l'esdeveniment, en el curs

de l'organització i execució de la cursa, pot adoptar les mesures o decisions que siguin

necessàries amb relació a l'establiment o aplicació de les mesures que es contenen al

document (guia) publicada o qualssevol altres que tinguessin per finalitat dotar la prova

d'un entorn segur en termes d'evitar contagis per covid-19.

  7.- Que, en cas que resulti contagiat/ada per covid-19, exonera l'organitzador de

l'esdeveniment de qualsevol responsabilitat amb relació als possibles danys o perjudicis

que se'n puguin derivar per a la seva persona.

  8.- Que accepta que si fos necessari adoptar mesures o decisions per part de

l'organitzador de l'esdeveniment amb l'objectiu de preservar la salut de les persones en

el curs de la competició, no es podran considerar incomplertes les obligacions essencials

contretes per aquest, per la qual cosa no es pot exigir el pagament de quantitats,

indemnitzacions o devolució de preus o imports en concepte d'inscripció o drets de

participació o costos que hagi tingut l'esportista o el seu club.

  9.- Que accepta que si es mostrés, per la seva banda, una conducta o comportament

d'inobservança o incompliment de les ordres i instruccions del personal d'organització

amb relació a les mesures de seguretat per evitar contagis per covid-19, pot ser objecte

d'exclusió o desqualificació de l'esdeveniment per decisió de qui actuï com a autoritat

esportiva (àrbitres o responsables de l'organització).

  10.- Que accepta que les mesures de caràcter esportiu exposades a l'apartat anterior

s'entenen sens perjudici d'altres responsabilitats que pogués arribar a assumir davant

les autoritats competents (els òrgans disciplinaris federatius inclosos) a conseqüència

d'una conducta o comportament d'inobservança o incompliment de les ordres i

instruccions que siguin aplicables, o bé en l'àmbit esportiu-federatiu, o bé en altres

àmbits diferents.

  11.- Que en cas que es tingui coneixement d'algun positiu de covid-19 —o se'n detecti

algun— d'algun/a participant el dia de l'esdeveniment, si així ho requerissin les autoritats sanitàries, cal que se'ls posi a l'abast la informació de les dades personals, per

procedir a fer la traçabilitat amb les persones que hagin pogut tenir contacte amb la

persona afectada per covid-19.

bottom of page